piątek, 18 grudnia 2009

Plany rozwojowe kredytów studenckich.

Kredyt studencki sił i powstawania ognisk zapalnych w stosunkach międzynarodo-
wych. Z tych też względów mocarstwa kapitalistyczne nie zobo-
wiązały się do stałego niesienia pomocy krajom słabo rozwinię-
tym. Preliminowane kwoty ulegają nieustannym zmianom33,
co nadaje pomocy charakter wybitnie doraźny, stawia kra-
je słabo rozwinięte w ciągłej niepewności jej otrzymania i utru-
dnia im realizację długofalowych planów rozwojowych. Ale o to
"właśnie chodzi państwom donatorom. Mając możność wstrzymania
pomocy lub nieprzyznania nowej bez obowiązku wyjaśnienia swe-
go stanowiska, mocarstwa kapitalistyczne wywierają stały nacisk
na kraje słabo rozwinięte, wymuszają ich lojalność i posłuszeństwo
względem swych celów politycznych i ekonomicznych. Wbrew
składanym deklaracjom mocarstwa kapitalistyczne nie są zainte-
resowane we wzroście samodzielności gospodarczej państw słabo
rozwiniętych, bo w ten sposób straciłyby w nich swoje wpływy
oraz dogodne warunki eksploatacji bogactw i uprawiania wyzysku.
Penetracja kapitału prywatnego w krajach słabo rozwiniętych
prowadzi do wielu ujemnych dla nich skutków. Oprócz osiągania
oficjalnie wysokich zysków, kapitał prywatny stwarza niekorzyst-
ne dla krajów słabo rozwiniętych warunki wymiany towarowej

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz