piątek, 18 grudnia 2009

Preferencyjna wymiana towarowa

Preferencyjne kredyty studenckie dla krajów słabo rozwiniętych i warunki wymiany towarowej,
aby tą drogą osiągnąć nieoficjalne zyski z nieekwiwalentnej wy-
miany. Działalność obcego kapitału prywatnego jest więc jedną
z przyczyn zmiany „terms of trade" na niekorzyść eksportujących
surowce krajów słabo rozwiniętych. Gdyby spadkowa tendencja
cen towarów surowcowo-rolniczych utrzymywała się w przysz-
łości, kraje słabo rozwinięte będą mogły uzyskać niezbędną zdol-
ność płatniczą w handlu zagranicznym tylko opierając się na eks-
porcie towarów przemysłowych34. Te ostatnie jednak mogą być
zdolne do walki konkurencyjnej na rynku światowym tylko pod
warunkiem wytwarzania ich przy dostatecznie dużej wydajności
pracy, co wymaga zbudowania przemysłu na poziomie technicz-
nym zbliżonym do poziomu techniki w krajach wysoko rozwinię-
tych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz